Machtiging handtekening TST

Machtinging

Verleent hierbij toestemming aan Transport Service Terschelling om voor ondergetekende bestemde goederen af te leveren op een door Transport Service Terschelling te bepalen wijze. De ondergetekende geeft hierbij last en volmacht aan de chauffeurs van Transport Service Terschelling om namens ondergetekende te tekenen voor de ontvangst van goederen. Daarvoor ook decharge te verlenen en eventuele bemerkingen te maken, en alle overige handelingen te verrichten welke hem/hen in het belang van ondergetekende als geadresseerde nuttig of wenselijk mogen voorkomen.