Machtiging handtekening de Vlas

Machtinging

Verleent hierbij toestemming aan Vlas Transport BV om voor ondergetekende bestemde goederen af te leveren op een door Vlas Transport BV te bepalen wijze. De ondergetekende geeft hierbij last en volmacht aan de chauffeurs van Vlas Transport BV om namens ondergetekende te tekenen voor de ontvangst van goederen. Daarvoor ook decharge te verlenen en eventuele bemerkingen te maken, en alle overige handelingen te verrichten welke hem/hen in het belang van ondergetekende als geadresseerde nuttig of wenselijk mogen voorkomen.